1. ഐകകാലിക

    സം. -കാലിക

      • വി. ഒരേകാലത്തിലുള്ള, ഒരേസമയത്തൂണ്ടാക്കുന്ന
X