1. ഐകദ്യം

    സം. <ഏകദാ

      • നാ. ഒരുതവണമാത്രം
X