1. ഐകപദ്യം

  സം.

   • നാ. പദൈക്യം, പദങ്ങള്‍തമ്മിലുള്ള ചേര്‍ച്ച
   • നാ. ഒരേ പദമായിരിക്കല്‍
 2. ഐകപത്യം

  സം. <ഏക-പതി

   • നാ. ആകാധിപത്യം
X