1. ഐകഭാവ്യ

    സം. <ഏക-ഭാവ

      • നാ. ഐക്യം, ഒന്നായിരിക്കല്‍, സ്വഭാവത്തിലോ ഉദ്ദേശത്തിലോ ഏകത
X