1. ഐകമത്യം

    സം. <ഏക-മതി

      • നാ. ഒരേ ബുദ്ധി, അഭിപ്രായത്തിലുള്ള യോജിപ്പ്, ഒരുമിപ്പ്
X