1. ഐകരൂപ്യം

    സം. ഏക-രൂപ

      • നാ. ഏകരൂപത, തുല്യത, ആകൃതിയിലുള്ള സാമ്യം
X