1. ഐകശ്രുത്യ

    സം. ഏക-ശ്രുതി

      • നാ. ഒരേ ശ്രുതി അല്ലെങ്കില്‍ സ്വരം ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ
X