1. ഐകാന്തികം

    സം. <-അന്ത

      • നാ. സമ്പൂര്‍ണമായ, പരമമായ, ഏകമായ
X