1. ഐകാഹിക

    സം. <-അഹന്‍

      • വി. ഒരുദിവസത്തേക്കുള്ള
X