1. ഐക്കല

    സുറി.

      • നാ. പള്ളി, പള്ളിയില്‍ അല്മായര്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഭാഗം
X