1. ഐക്യം

    സം. <ഏക

      • നാ. ഒന്നായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, ഏകഭാവം, യോജിപ്പ്
X