1. ഐച്ഛികം

    സം. <ഇഛാ

      • നാ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്
X