1. ഐഡകം

    സം. <ഏഡക

      • നാ. ആട്ടിറച്ചി
      • നാ. ഒരിനം ആട്
X