1. ഐണം

  സം. ഐണ

   • നാ. ഒരു രതിബന്ധം
   • നാ. ആണ്‍മാനിന്‍റെ തോല്, കൊമ്പ് മുതലായവ
   • നാ. മാന്‍കൂട്ടം
X