1. ഐണേയ

    സം.

      • വി. ഏണത്തെ സംബന്ധിച്ച, കൃഷ്ണമൃഗത്തില്‍ നിന്നുണ്ടായ
X