1. ഐതാണിക്കെട്ട്

      • നാ. കുതിരയുടെ നാലുകാലുകളും മുഖവും കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു കട്ടല്‍. പഞ്ചാഗ്നിയെന്നു സംസ്കൃതം
X