1. ഐതിഹാസിക

    സം.

      • വി. ഇതിഹാസസംബന്ധമായ
X