1. ഐദമ്പര്യം

    സം. <ഇദമ്പരം

      • നാ. ഒന്നില്‍ മാത്രമുള്ള താത്പര്യം, മുഖ്യലക്ഷ്യം, പ്രധാനോദ്ദേശ്യം
X