1. ഐനസം

    സം. <ഏനസ്

      • നാ. പാപത്തെ സംബന്ധിച്ച
X