1. ഐന്താര്‍

  ഐ4-താര്‍

   • നാ. അഞ്ചുപുഷ്പങ്ങള്‍
 2. ഐന്ദ്ര

  സം.

   • വി. ഇന്ദ്രന്‍റെ, ഇന്ദ്രനെ സംബന്ധിച്ച
 3. ഐന്ദ്രി1

  സം. ഐന്ദ്രീ

   • നാ. ദുര്‍ഗ
   • നാ. കാട്ടുവെള്ളരി
   • നാ. പേരേലം
   • നാ. ചിറ്റേലം
   • നാ. ഇന്ദ്രപത്നി, ശചീദേവി
   • നാ. പതിനെട്ടു ശാന്തിഹോമങ്ങളില്‍ ഒന്ന്, ഇന്ദ്രന്‍ ദേവതയായിട്ടുള്ളത്
   • നാ. ജ്യേഷ്ഠഭഗവതി, ദൗര്‍ഭാഗ്യം
   • നാ. കിഴക്കുദിക്ക് (ഇന്ദ്രദിക്കായതുകൊണ്ട്)
   • നാ. ഉഴിഞ്ഞ (ഇന്ദ്രവള്ളി)
   • നാ. കേട്ടനക്ഷത്രം
 4. ഐന്ദ്രി2

  സം.

   • നാ. അര്‍ജുനന്‍
   • നാ. ബാലി
   • നാ. കാക്ക
   • നാ. ജയന്തന്‍
X