1. ഐപയിക

  സം. <ഉപായ

   • വി. ഉദ്ദേശ്യംനേടാന്‍ സഹായകമായ, ലക്ഷ്യാനുസൃതമായ
   • വി. തക്കതായ, യോജിച്ച
   • വി. ഉപായങ്ങള്‍കൊണ്ടു ലഭിച്ച
X