1. ഒക്ക, -ക്കെ, ക്കവേ

  <ഒക്കുക

   • അവ്യ. കൂടെ
   • അവ്യ. മുഴുവനും, ആകെ, എല്ലാം
   • അവ്യ. ഒന്നുചേര്‍ന്ന്, ഒപ്പം
   • അവ്യ. ഒക്കുംവിധം, യോജിച്ചമട്ടില്‍, ഭംഗിയായി
 2. ഒക്കാ

  ഒക്ക്-ആ

   •   നിഷേധരൂപം, ഒക്കുകയില്ല.
 3. ഒക്ക്

   • നാ. ഒക്കം
 4. ഓക്ക്

  ഇം.

   • നാ. യൂറോപ്പിലും മറ്റുമുള്ള ഒരിനം വൃക്ഷം
X