1. ഒക്കം

      • നാ. അരക്കെട്ട്, എളി
      • നാ. ഒപ്പം, സമം. (പ്ര.) ഒക്കത്തുവയ്ക്കുക
X