1. ഒക്കട, -ക്കെട

    ഒക്ക്-എട

      • നാ. ഇടുപ്പ്, ഇളി, അരക്കെട്ട്, മടിക്കുത്ത്
X