1. ഒക്കത്തമ്മ

    മ. മ.ഒക്കെ-തക്ക

      • അവ്യ. ഒരുമിച്ച്
      • അവ്യ. ഒന്നിച്ചുചേരത്തക്ക, യോജിക്കാന്‍ തക്കവിധത്തിലുള്ള
X