1. ഒക്കയും, -ക്കെയും

    ഒക്ക-ഉം

      • അവ്യ. ഒക്കവേ, എല്ലാം, സര്‍വവും
X