1. ഒക്കല്‍1

  ഒക്കുക

   • നാ. സാധിക്കല്‍, കഴിവാകല്‍
   • നാ. വാക്കുകൊടുക്കല്‍, വിവാഹനിശ്ചയം
 2. ഒക്കല്‍2

   • നാ. കാളകളെക്കൊണ്ടു കറ്റ മെതിപ്പിക്കല്‍
X