1. ഒക്കാണി

    <വക്കാണി

      • നാ. കന്നുകാലികളെ കെട്ടാനുള്ള കരറിന്‍റെ അറ്റത്തിടുന്ന ചെറിയ മരയാണി, കെട്ട് ഊരിപ്പോകാതിരിക്കാന്‍
X