1. ഒക്കായ്മ

      • നാ. ചേര്‍ച്ചയില്ലായ്മ
      • നാ. യോജിക്കായ്മ
X