1. ഒക്കിക്കുക

      • ക്രി. കാളയെക്കൊണ്ടു കറ്റ മെതിപ്പിക്കുക. "ഒക്കല്‍2" നോക്കുക
X