1. ഒക്കുഫത്ത്

    അറ.

      • നാ. ദാനം, ധര്‍മനിക്ഷേപം
X