1. ഒക്ടോബര്‍, -റ്റോ-

    ഇം.

      • നാ. ക്രിസ്തുവര്‍ഷമനുസരിച്ച് പത്താം മാസം
  2. ഠേ

      • നാ. വെടിപൊട്ടുന്നതുപോലെയുള്ള ശബ്ദം
X