1. ഒച്ച്

      • നാ. ചെറിയ ചിമിഴുപോലെയുള്ള പുറന്തോടിനുള്ളില്‍ ആര്‍ദ്രമായശരീരം സമ്രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു കരയ്ക്കു കഴിയുന്ന ഒരു ഇഴജന്തു. നത്തക്കയുടെ ഇനം. (പ്ര.) ഒച്ചുനീങ്ങുന്നതുപോലെ = വളരെ പതുക്കെ. ഒച്ചിഴഞ്ഞക്ഷരമാകുക = ഒരു പ്രവൃത്തിയില്‍നിന്നു കര്‍ത്താവ് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വിധം നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ ഉരുത്തിരിയുക
  2. ഒച്ച

      • നാ. ശബ്ദം
      • നാ. കേള്‍വി, കീര്‍ത്തി. (പ്ര.) ഒച്ചവയ്ക്കുക = ബഹളം കൂട്ടുക
X