1. ഒജീനം

    <സം. ഉപജീവന

      • നാ. ആഹാരം
      • നാ. ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടുവാനുള്ള മാര്‍ഗം, ജീവനോപായം
X