1. ഒടമതിയം

    ഒട-മതിയം

      • നാ. പഴയരീതിയനുസരിച്ചുള്ള പണിയില്‍ കട്ടിളയുടെ മുകളറ്റത്തു കതകിന്‍റെ തിരികുറ്റികൊള്ളിക്കാന്‍ വയ്ക്കുന്ന മതിയം
X