1. ഒടികടമാടം

      • നാ. ഒടികെടമാടം, കിടക്കാനായി ഒടിച്ചുകെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ മാടം, ഒടിമാടം
X