1. ഒടിക്കല്‍

    ഒടിക്കുക

      • നാ. ഒടിക്കുക എന്ന ക്രിയ
X