1. ഒടിക്കാരന്‍

    ഒടു-കാരന്‍

      • നാ. കൂട്ടുകാരന്‍. ഉദാ: അയലൊടിക്കാരന്‍, വില്ലൊടിക്കാരന്‍
      • നാ. ഒടിയില്‍ ഇരുന്നു മൃഗങ്ങളെ എയ്തുകൊല്ലുന്നവന്‍
X