1. ഒടിക്കുരു

    ഒടി-കുരു

      • നാ. ഒടിയില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന കുരു, കഴലനീര്
X