1. ഒടിച്ചുകുത്ത്

      • നാ. തിരകല്‍ മടങ്ങി കരയിലോട്ട് അടിക്കുന്ന ഭാഗം, തിരക്കുഴി
      • നാ. ഓലമെടച്ചിലില്‍ രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള ഓലക്കാലുകള്‍ ഒടിച്ചു ചൊരുകല്‍
X