1. ഒടിച്ചുകെട്ട്

      • നാ. ചെറിയ കുടില്‍ (വ.മ,)
X