1. ഒടിമാടം

      • നാ. ഒടിച്ചുകെട്ടിയ മാടം, ചെറിയ കുടില്‍
      • നാ. ഉയര്‍ന്ന മരക്കൊമ്പില്‍ വേട്ടക്കാര്‍ക്ക് ഇരിക്കാന്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുടില്‍
X