1. ഒടിയങ്ങ

    ഒടിയന്‍-കാ "ഒടിക്കാവുന്ന പിഞ്ചു കായ്"

      • നാ. അച്ചിങ്ങ
X