1. ഒടി1

   •   "ഒടിയുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
 2. ഒടി2

   • നാ. ഒടിവ്
   • നാ. മധ്യഭാഗം, നടുവ്, അര
   • നാ. (ഉദരഭാഗത്തുള്ള) ചുളിവ്, വലി
   • നാ. നീണ്ടുപരന്നുകിടക്കുന്ന വയലുകളുടെ ഒരുഭാഗം, പാടശേഖരം
   • നാ. വേട്ടക്കാരന്‍റെ മാടം, മരക്കവരകളില്‍ കെട്ടുന്ന ചെറിയ വീട് (ഒളി)
 3. ഒടി3

  പ്രാ. ഒഡ്ഡിയ

   • നാ. ഒട്ടരുടെ വിദ്യ, മന്ത്രവാദം, ഒടിവിദ്യ, മന്ത്രപ്രയോഗംകൊണ്ടു ശത്രു സംഹാരം, ഒരു ആഭിചാരകര്‍മം
 4. ഒറ്റി

   • നാ. തിരിച്ചെടുക്കാന്‍ അവകാശമുള്ളവണ്ണം പണമ്പറ്റിക്കൊണ്ടു വസ്തു അനുഭവത്തിനു വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഏര്‍പ്പാട്
 5. ഓടി1

  ഓടുക

   • ഭൂ.രൂ. ഓട്ടം നടത്തി
 6. ഓടി2

  <ഓടുക

   • നാ. തണ്ടുവലിച്ചോ, തുഴന്നോ വേഗത്തില്‍ ഓടിക്കാവുന്ന വഞ്ചി, സവാരിവഞ്ചി, കളിവള്ളം
   • നാ. കടലില്‍ പോകുന്ന വലിയ വള്ളം
 7. ഓടി3

   • നാ. ഓറ്റുന്നവന്‍. താരത. മുന്നോടി
X