1. ഉട1

  <ഉടെ < ഉടയ

   •   ഉള്ള
   •   സംബന്ധികാ പ്രത്യയം, സ്വന്തമായ, സംബന്ധിച്ച. ഉദാ: ഉലകുടപെരുമാള്‍
 2. ഉട2

  < ഉടുക്കുക

   • നാ. ഉടുമുണ്ട്, വസ്ത്രം
   • നാ. ഉടുക്കല്‍, വസ്ത്രധാരണ രീതി
   • നാ. അലങ്കരണം
   • നാ. വേഷം
   • നാ. മുണ്ട് ഉടുക്കുന്ന ഇടം, അരക്കെട്ട്. ഉദാ: ഉടവാള്‍, ഉടമണി, ഉടഞാണ്‍
 3. ഉട3

  "ഉടയ്ക്കേണ്ടത്"

   • നാ. (കാളയുടെ) വൃഷണം ഉടയെടുക്കുക - വരിയെടുക്കുക, ഉടയ്ക്കുക. (കാളയുടെ) വൃഷണം ഉടയ്ക്കുകയോ എടുത്തുകളയുകയോ ചെയ്യുക
 4. ഉട4

   • നാ. ധനം, സ്വത്ത്, താരത. ഉടമ
 5. ഉടാ

  ഉട്-ആ

   • വി. ഉടുക്കാത്ത ഉദാ: ഉടാപ്പുടവ പൂച്ചിക്കിര (പഴ.) = ശരിയായ നിലയില്‍ വിനിയോഗിക്കാത്ത മുതല്‍ നഷ്ടമാകും
 6. ഉറ്റ

   • വി. ഏറ്റവും അടുത്ത, അത്യന്തം പ്രീയപ്പെട്ട, ബന്ധപ്പെട്ട, സ്വന്തമായ
   • വി. ശക്തിയുള്ള, ദാര്‍ഢ്യമുള്ള
 7. ഉറ്റ്

  <ഉറുക

   • അവ്യ. മുന്‍വിന. അടുപ്പത്തോടെ, വാത്സല്യത്തോടുകൂടി, ദയവായി
   • അവ്യ. മുന്‍വിന. ചേര്‍ന്ന്, കൂടി, നിറഞ്ഞ്, തികഞ്ഞ്
   • അവ്യ. മുന്‍വിന. ശ്രദ്ധാപൂര്‍വം, മനസ്സുവച്ച്
 8. ഊട1

   • നാ. ഊട്, തുണിയില്‍ വിലങ്ങനെയുള്ള ഇഴ. ഉദാ: ഊടും പാവും
X