1. ഒല്‍ക്കനം

      • നാ. ഘനമാനത്തിലെ ഒരു തോത്, ഒര്‍കോല്‍ നീളവും ഒരു കോല്വീതിയും ഒരു കോല്‍ ഘനവും ഉള്ള ഒരു അളവുതോത്
X