1. ഓം1

  സം. അ-ഉ-മ്

   • അവ്യ. ഓങ്കാരം, പരബ്രഹ്മവാചകം, പ്രണവം, ത്രിമൂര്‍ത്തികളെ കുറിക്കുന്ന അ, ഉ, മ് എന്നീ വര്‍ണങ്ങളുടെ സമ്യുക്തം. അ = വിഷ്ണു, ഉ = ശിവന്‍, മ് = ബ്രഹ്മാവ്. ബീജമന്ത്രങ്ങളില്‍ ഒന്ന്, സെ്താത്രങ്ങളുടെയും വേദോച്ചാരണങ്ങളുടെയും ആദിയിലും അവസാനത്തിലും ഉച്ചരിക്കുന്ന പാവനശബ്ദം
 2. ഓം2

   • അവ്യ. സമ്മതവും അംഗീകാരവും ദ്യോതിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദം, അതേ, അങ്ങിനെയാകട്ടെ
 3. ഓം3

   • വ്യാക. ക്രിയയോടു ചേര്‍ക്കുന്ന ഉ.പു. ബ.വ. പ്രത്യയം. ഉദാ: വന്നോം, കണ്ടോം. താരത. നോം. ഈ പ്രത്യയം ആധുനിക മലയാളം ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്
X