1. ഓകപതി

    സം. ഓക-പതി

      • നാ. ചന്ദ്രന്‍
      • നാ. സൂര്യന്‍
X