1. ഓകാരം

  സം. ഓ-കാര

   • നാ. ഓ എന്ന അക്ഷരം
 2. ഒകാരം

  മ. ഒ-സം.കാര

   • നാ. "ഒ" എന്ന അക്ഷരം
 3. ഔകാരം

  സം. ഔ-കാര

   • നാ. ഔ എന്ന അക്ഷരം
X