1. ഓക്കാനിക്കുക

      • ക്രി. മനംമറിപ്പ് ഉണ്ടാവുക, ഛര്‍ദിക്കാന്‍ ഭാവിക്കുക
X